Najdete nás i na
Facebooku

HERNÍ NOVINKA

Právní ujednání

Úvod

Protože na našich stránkách můžete získat mnoho zajímavých informací, obrázků či videí, chceme mít jistotu, že si každou návštěvu našich webových stránek užijete a dobře se pobavíte. Připravili jsme tedy prohlášení s podmínkami, které nám pomohou zajistit bezpečnou a spokojenou spolupráci. Ujistěte se, že dobře rozumíte následujícímu textu, protože při přístupu a užívání této webové stránky, při registraci za člena klubu nebo při spolupráci s námi, musíte udělit souhlas s podmínkami uvedenými v našem Prohlášení o ochraně soukromí. Mladší uživatelé by měli požádat o radu rodiče, aby jim vysvětlili některé výrazy, uvedené v tomto prohlášení.

Webová stránka je spravována společností ConQuest entertainment, se sídlem v Praze. Máte-li jakékoli dotazy ohledně této webové stránky, obraťte se prosím na info@cqe.cz

Obecná zodpovědnost

ConQuest entertainment nepřejímá zodpovědnost za ztrátu nebo poškození Vás nebo třetí strany, ke kterému by mohlo dojít v důsledku používání této webové stránky s výjimkou případů, kde je poškození způsobeno úmyslným či nekalým jednáním ze strany společnosti ConQuest entertainment.

Za žádných okolností ConQuest entertainment nezodpovídá Vám ani třetí straně za ztrátu či poškození (ať už přímé nebo nepřímé, včetně ztráty zisku, či jiné související ztráty), spojenou s používáním této webové stránky nebo jejího obsahu, pokud by vznikla v důsledku nedbalosti, neporozumění, porušení zákonných povinností, porušení smlouvy či podobných porušení.

Společnost ConQuest entertainment se však nevyhýbá zodpovědnosti za zranění osob, poškození jejich zdraví nebo jejich smrt v důsledku nedodržení smluvených podmínek ze strany společnosti ConQuest entertainment, jejích spolupracovníků nebo zaměstnanců.

Společnost ConQuest entertainment zvláště nezodpovídá za ztrátu, zpoždění, úpravu, manipulaci a chybné zaslání e-mailů nebo dat při jejich zadávání, shromažďování a posílání, způsobené jinými datovými sítěmi, internetem nebo www, telefonními linkami, hardwarem či softwarem uživatele či třetí stranou. To se vztahuje zvláště na chybná, nekompletní, smazaná či neúplná data.

Jestliže společnost ConQuest entertainment poruší podmínky uvedené v ustanovení o obecné odpovědnosti, ponese zodpovědnost za Vaši ztrátu či poškození v takto omezené míře:

  • Zodpovědnost je omezena u takových poškození, která lze předpokládat při určitých činnostech, k nimž došlo v době uzavírání této smlouvy;
  • Zodpovědnost za ztrátu dat je omezena v případě zjištění, že data nebyla příslušně chráněna zálohováním. Pokud však budete moci prokázat, že ztráta dat proběhla i přes správně provedené zálohování, společnost ConQuest entertainment za tuto ztrátu přejímá zodpovědnost.
  • Společnost ConQuest entertainment neprověřuje ani nekontroluje stránky třetí strany, která odkazy na své stránky umisťuje na našich webových stránkách, a nenese zodpovědnost za jejich obsah. Používání takových stránek je zmíněno v našich podmínkách, a plné riziko nese uživatel stránek.

Vlastnická práva

Jestliže získáte autorizovaný přístup k obsahu těchto webových stránek, nejste oprávněni jej jako celek, ani po částech kopírovat, stahovat, posílat, jakkoliv s ním manipulovat, tisknout na papír nebo ukládat na elektronická média (včetně jakékoli databáze nebo části internetu), CD Rom nebo jiné offline médium jakéhokoli formátu.
Celý obsah těchto webových stránek; články, výtvarná část, záznamy, grafika, loga, digitální nahrávky a další soubory, jsou vlastnictvím společnosti ConQuest entertainment. Ochranné značky a autorská práva na produkty a postavičky třetích stran jsou ve vlastnictví společnosti, která tyto produkty distribuuje nebo je majitelem licence.

Celý obsah těchto webových stránek; články, výtvarná část, záznamy, grafika, loga, digitální nahrávky a další soubory nesmí být využity na jakékoliv jiné webové stránce, v jakékoliv publikaci, při veřejném vystoupení v souvislosti s kterýmkoliv produktem, který není Nintendo, a to takovým způsobem, který by mohl způsobit zmatení spotřebitelů, který znevažuje nebo diskredituje společnost Nintendo, nebo takovým způsobem, který je jakkoliv vykořisťovatelský pro obchodní účely popřípadě porušuje intelektuální vlastnická práva Nintendo.

Společnost ConQuest entertainment zakazuje používání jakékoli části těchto webových stránek. Protože dostáváme mnoho takových požadavků, chceme zdůraznit, že odmítáme používání naší ochranné značky a autorských práv, s výjimkou případů, které uvádíme v našich podmínkách.


Tyto informace jsou platné k 12. 5. 2020.

Administrátor | O společnosti | Ochrana osobních údajů | Právní ujednání | CopyrightConQuest Entertainment a. s. 2001-2020; THEME: PrimaCom, spol. s r.o.